Algemene Voorwaarden CODE5.Hosting

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van CODE5.Hosting en waren het laatst bijgewerkt op 10 mei 2022

1. Definities

CODE5.Hosting: Onderdeel van het bedrijf Santy ICT met ondernemingsnummer BE0835563641 die diensten aanbiedt zoals webruimte, domeinen, e-mailhosting, Microsoft licenties, enz. …, met de nodige ondersteuning en/of advies/consulting van onder andere voorgenoemde diensten.

Klant: De (natuurlijke) persoon die de diensten afneemt of van plan is diensten af te nemen bij CODE5.Hosting voor zichzelf of derden voor zowel persoonlijke als zakelijke doeleinden.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de dienstverleningen als op fysieke producten die door CODE5.Hosting worden aangeboden of verkocht.

Door een bestelling te plaatsen voor één of meerdere van onze diensten of producten worden deze algemene voorwaarden beschouwd als aanvaard door de klant.

Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies van de algemene voorwaarden van CODE5.Hosting, hetzij expliciet of impliciet.

3. Prijzen

De vermelde prijzen op onze website(s) en via andere communicatiemogelijkheden zijn steeds onder voorbehoud van typfouten of technische onbeschikbaarheid van de prijzen. De prijzen worden steeds in de Europese munteenheid Euro uitgedrukt inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

De prijzen kunnen te allen tijde door CODE5.Hosting aangepast worden. De actuele prijzen zijn steeds terug te vinden op onze website of in het klantenportaal.

Eventuele promoties zijn niet cumuleerbaar en zijn enkel geldig bij een aankoop bij CODE5.Hosting. Promoties zijn tevens beperkt tot één per klant.

4. Abonnement(en)

Een hostingabonnement geeft de klant het recht op het gebruik van, een vooraf bepaalde hoeveelheid, schrijfruimte en bronnen (RAM-geheugen, CPU gebruik, bandbreedte, …) op een server van CODE5.Hosting. De hoeveelheid schrijfruimte en bruikbare bronnen zijn afhankelijk van het door de klant gekozen abonnement of type. Bij een hostingabonnement kan een domeinnaam inbegrepen zijn, e-mailaccount(s), database(s), certificaten, … enz. waarvan de hoeveelheid alsook afhankelijk is van het, door de klant, gekozen abonnement. Een hostingabonnement geeft de klant het recht een website op te zetten.

Abonnementen worden steeds aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Een abonnement zal telkens voor dezelfde duurtijd stilzwijgend verlengd worden. Zie paragraaf 5: Duur en opzeggingen.

5. Duur en opzeggingen

Abonnementen worden steeds aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Een abonnement zal telkens voor dezelfde duurtijd stilzwijgend verlengd worden. Zowel de klant als CODE5.Hosting kan een overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen ten laatste 1 maand vóór het verstrijken van het abonnement. De duurtijd zal steeds gerekend worden vanaf de startdatum van een abonnement of vanaf de laatste verlenging van een lopend abonnement.

Indien een abonnement wordt beëindigd, zijn de vorderingen van CODE5.Hosting op de klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen door de klant verschuldigd.

Het opzeggen van een abonnement door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op eender welke wijze van reeds gedane betalingen. De klant mag alleen het deel van een overeenkomst ontbinden dat nog niet door CODE5.Hosting is uitgevoerd en/of gepresteerd. CODE5.Hosting heeft het recht op vergoeding van schade, van reeds gepresteerde werken en/of gemaakte kosten. Zie paragraaf 8 en 9.

6. Gedragsregels

De klant verbindt zich ertoe geen illegaal materiaal op te slaan op de servers van CODE5.Hosting. Die inhoud kan auteursrechtelijk beschermde werken bevatten of ander materiaal die u volgens de wet niet mag publiceren of opslaan.

Om de stabiliteit en prestaties van onze servers te garanderen is het niet toegestaan om grote hoeveelheden gegevens op te slaan die zonder restricties en ten allen tijde (publiekelijk) kan worden gedownload of worden geraadpleegd.

Om dezelfde reden, omdat de stabiliteit en prestaties van onze servers niet in gevaar zou komen, is het niet toegestaan erotisch of pornografisch materiaal op te slaan op de servers van CODE5.Hosting.

Het versturen van ongewenste mail (spam) vanaf onze servers is verboden.

Bestanden die malware, spamware, ransomware, virussen of andere zaken die gerelateerd zijn aan kwaadwillige cyberactiviteiten mogen onder geen enkel geval op de servers van CODE5.Hosting geplaatst worden of linken (doorverwijzen) naar dergelijke praktijken.

Aanstootgevende zaken, racistische uitspraken of dergelijke zaken die een gevaar kunnen vormen voor de servers van CODE5.Hosting zijn eveneens niet toegelaten.

Eender welke andere praktijken die een gevaar vormen voor de stabiliteit en prestaties van de servers van CODE5.Hosting of praktijken die een last kunnen vormen voor andere klanten, nadelig kan zijn voor andere klanten of andere klanten verstoren is niet toegestaan.

Het is door de klant niet toegestaan de door CODE5.Hosting opgelegde procedures en maatregelen inzake bescherming van producten of beveiliging van diensten te ontwijken, ongedaan te maken of te verwijderen.

De klant verbindt zich ertoe bij eventuele inbraken door (al of niet onbekende) kwaadwilligen onmiddellijk CODE5.Hosting op de hoogte te stellen en gepaste maatregelen te nemen zich te verweren tegen de inbraak.

In geval van schending van de gedragsregels behoudt CODE5.Hosting zich het recht gepaste stappen te ondernemen. Die stappen kunnen gaan van verwijdering van de bestanden of systemen die in overtreding zijn met de gedragsregels tot blokkering van de diensten of het ontzeggen van toegang en/of bij wettelijke overtredingen het inlichten van de autoriteiten. CODE5.Hosting behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor prestaties (werkuren, aanschaffen gespecialiseerde software en/of hardware, inschakelen van expertises, …) die geleverd worden om eventuele informatie te kunnen doorgeven aan de autoriteiten.

7. Aansprakelijkheid

Het gebruiken van onze diensten, producten en goederen gebeurt volledig op risico van de klant. CODE5.Hosting is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, … enz. van de gegevens en informatie die door de klant via de servers, diensten en/of producten van CODE5.Hosting worden verspreid of ontvangen.

CODE5.Hosting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving, indirecte schade, gevolgschade, gemiste winst, operationeel verlies en lichamelijke letsels die voortvloeien door gebruik van onze diensten, producten en goederen of diensten van derden.

CODE5.Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten die worden geleverd door een derde partij waar CODE5.Hosting louter als tussenpersoon optreedt.

CODE5.Hosting is niet aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een geval van overmacht. Zie paragraaf “Overmacht” voor meer informatie.

CODE5.Hosting is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeien uit onderbrekingen, of storingen veroorzaakt door technische problemen, onderhoudsredenen of zaken die wettelijk vereist zijn.

De aansprakelijkheidsverklaringen in deze paragraaf komen te vervallen wanneer er duidelijke bewijzen kunnen aangetoond worden van opzettelijk saboteren of bewuste roekeloosheid door de bedrijfsleiding van CODE5.Hosting.

In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van CODE5.Hosting voor verlies en schade beperkt tot het bedrag dat door de klant aan CODE5.Hosting is betaald in het laatste jaar.

8. Herroepingsrecht

Particuliere klanten die handelen voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit beschikken over een termijn van 14 dagen om een abonnement of overeenkomst zonder redenen te annuleren. Dit termijn begint te lopen vanaf de dag dat een abonnement of overeenkomst werd gestart. In geval van fysieke goederen, begint die periode vanaf de dag dat de klant de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Indien de klant van dit herroepingsrecht wenst gebruik te maken brengt de klant hiervan CODE5.Hosting schriftelijk op de hoogte binnen het hierboven vermelde termijn van 14 dagen.

De klant accepteert bij het maken van een bestelling of afsluiten van een overeenkomst, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt indien CODE5.Hosting, ten gevolge van de bestelling door de klant of ten gevolge van een aanvraag voor een overeenkomst, zelf kosten heeft gemaakt en/of begonnen is met het oprichten en gereedmaken van het bestelde.

9. Domeinen

De klant verklaart bij het bestellen van een domeinnaam dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen noch in strijd is met de wetgeving.

Domeinen worden geregistreerd in naam van de klant en op verzoek van de klant zelf. CODE5.Hosting werkt hier als het ware uitsluitend als tussenpersoon. Zie paragraaf 12 met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens bij registraties van domeinen.

Domeinen worden geregistreerd via partners van CODE5.Hosting dewelke op hun beurt de domeinen bij domeinregistratiediensten bekomen of rechtsreeks bij de uitgevers van de domeinextensies.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om CODE5.Hosting de juiste adres-en contactgegevens te bezorgen of op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze gegevens.

Eventuele typfouten gemaakt door CODE5.Hosting tijdens de registratie van domeinen of CODE5.Hosting verantwoordelijk is voor een foutieve naam, vallen de registratiekosten ten laste van CODE5.Hosting. Als de klant een onjuist domeinnaam besteld met spelfouten, naamfout of dergelijke wordt het registratietarief niet vergoed en blijft dit ten laste van de klant. CODE5.Hosting kan een onjuiste domeinnaam corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

10. Overmacht

Sommige overeenkomsten of delen ervan kunnen niet nagekomen worden door zaken die buiten onze schuld plaatsvinden. De wettelijke regels in geval van overmacht zijn van toepassing, deze zijn onder andere, maar niet beperkt tot: Ziekte van personeelsleden of bedrijfsleiding, natuurramp, oorlog, speciale militaire operaties, onverwachtse overheidsmaatregelen, quarantaines, epidemie, terrorisme, sabotage door derden, stakingen, invasie of bedreiging van buitenaardse oorsprong of andere gelijksoortige belemmeringen. CODE5.Hosting is bijgevolg niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit door het niet kunnen nakomen van overeenkomsten wanneer een geval van overmacht zich voordoet of door andere onvoorziene omstandigheden.

11. Geschillen

CODE5.Hosting is gevestigd en als onderneming geregistreerd in België. Het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten en abonnementen die afgesloten worden tussen CODE5.Hosting en de klant. In alle geschillen en discrepanties wordt uitsluitend door een Belgische rechter beslist in overeenkomst met de Belgische wet.

12. Privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zoals vastgelegd in de het privacy beleid van CODE5.Hosting op https://code5.hosting/privacypolicy en blijft van kracht tijdens het gebruik van onze diensten. Deze paragraaf is een aanvulling op dat privacy beleid.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat uw gegevens (deels) worden verstrekt aan derden. De klant geeft CODE5.Hosting toestemming de nodige gegevens te verstrekken waar nodig om bestelde diensten of producten te kunnen leveren. Dit kan gaan van het registeren van een domeinnaam in opdracht van de klant tot het gebruik van diensten of producten geleverd door derden waar CODE5.Hosting optreedt als tussenpersoon.

13. Eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen zullen werken uitgevoerd door CODE5.Hosting of leveranciers van CODE5.Hosting voor de creatie van of ontwerpen van programmatie, documentatie, teksten en andere materialen steeds het intellectueel eigendom blijven van CODE5.Hosting of de leveranciers van CODE5.Hosting waar de klant louter gebruiksrecht voor verwerft tijdens abonnementen of gebruik van diensten.

14. Scheidbaarheid

Mocht een sectie, zin, paragraaf of deel van deze overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar worden geacht door een rechtbank van de bevoegde jurisdictie, dan zal deze beslissing de rest van deze overeenkomst niet wijzigen of deze nietig verklaren.